بررسی مدل‌های ساختمان سبز در دنیا و سیستم سرو سبز ایران (IGBRS)

0 46

چکیده:

با افزایش جمعیت کره ی زمین، مصرف انرژی روز به روز بیشتر م یشود. گرمای حاصل از مصرف انرژ یهای فسیلی روز
به روز شدیدتر و تحمل ناشدنی تر میشود . با توجه به انتشار آمار توسط آژانس بین المللی انرژی، بیش از ۳۰ درصد
منابع مختلف انرژی کشورها در ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و… مصرف م یشود ] ۳ .] به همین دلیل امروزه
توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در سراسر جهان مقررات و استانداردهایی در جهت صرفه جویی مصرف
انرژی ساختمان ها تدوین شده است و نگاهی به سرانه مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی، اهمیت به کار
گیری ساختمان سبز در ایران را دو چندان م یکند.
هدف ساختمان سبز احداث ساختمانهای سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی است. بدین منظور گواهینام ههای
مختلفی برای رتبه بندی ساختما نهای سبز وجود دارد که اهم آنه ا GREEN STAR ، BREEAM و LEED هستند.
در ایران نیز قوانین، مقررات، آیین نامه ها و استانداردهای متعددی در زمینه ساختمان سبز و پایدار، با هدف کاه ش
اثرات منفی زیستمحیطی و بهداشتی ناشی از سیستم های توسعه، تدوین شده است. که پس از بررسی ها و تحقیقات
فراوان سیستم رتبه بندی ساختما نهای سبز و پایدار یه نام سیستم سرو سبز ایران ) IGBRS ( تدوین شده است. در
این پژوهش سعی شده است پرکاربردترین و سازگارترین سیستمه ای رتبه بندی ساختمان در دنیا و همچنی ن سیستم
رتبه بندی ساختما نهای سبز و پایدار به نام سیستم سرو سبز ایران ) IGBRS ( معرفی و بررسی شوند .

واژه های كلیدی: ساختمان های سبز، سیستم سرو سبز ایران ، IGBRS ، رتبه بندی ساختمان

در
واقع IGBRS یک سیستم ارزیابی محیط
زیستی ملی برای ساختمان هاست، که با تعیین معیار های  قطعی، اعتبار محیط زیستی ساختمان ها را ارزیابی
میکند.

 علاوه بر این، سیستم باید به طراحان، سازندگان و
توسعه دهندگان کمک کند تا انتخاب های منطقی را بر اساس تأتیرات محیط زیستی انجام
دهند. این سیستم برای ساختمان های جدید طراحی شده است و
در مرحله طراحی و ساخت مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 همانطور که
پیشتر نیز اشاره شد، این سیستم رتبه بندی شامل ۸ دسته اصلی است که هریک از این دسته
بندی خود دارای چندین زیرمجموعه می باشند که هر یک امتیاز مخصوص به خود را دارند.

دلیل  انتخاب نام این سیستم  این است که 
درخت سرو از دیر باز علامت و نشانه ایران باستان بوده و در قالی ها، فرش ها
و سایر هنرهای ایران نقش سرو بسیار دیده میشود و در حقیقت، سرو نماد ملت ایران
است. درخت سرو به عنوان درخت ملی ایران در فهرست درختان ملی  دنیا ثبت شده است.سرو ایرانی
به عنوان نماد آزادگی، پایداری، سرافرازی و خرمی 
ایرانیان توصیف میشود. درخت سرو از درختانی است که ریشه در فرهنگ ایرانی
داشته و جایگاه ویژه ای در میان مردم دارد. این درخت به عنوان یک درخت همیشه سبز،
استوار و درست قامت حتی در سرما پایداری میکند. به همین دلیل در سیستم رتبه بندی درخت
سرو به عنوان نماد رتبه دهی ساختمان سبز و پایدار ایران معرفی شد.

جهت مشاهده کامل مقاله به اینجا مراجعه کنید

بررسی مدل‌های ساختمان سبز در دنیا و سیستم سرو سبز ایران (IGBRS)

بررسی مدل‌های ساختمان سبز در دنیا و سیستم سرو سبز ایران (IGBRS)

بررسی مدل‌های ساختمان سبز در دنیا و سیستم سرو سبز ایران (IGBRS)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.