دسته بندی المان ها در رویت Revit

0 46

دسته بندی المان ها در رویت Revit

در نرم افزار رویت Revit المانهای Revit Elements ترسیمی و نمایشی به ۵ دسته زیر تقسیم بندی می شود که هر دسته خود دارای زیر مجموعه نیز می باشد .

  • Host
  • Component
  • Datum
  • View
  • Annotation

هر المان در رویت Revit مثل دیوار Wall دارای فمیلی های Family های خود مثل (Basic و Curtain) و هر فمیلی دارای تایپ (تیپ) Type هایی می باشد که کاربر Revit با توجه به نیاز خود آنها را ایجاد می کند و هر تیپ دارای تنظیمات تکی Instance مثل ارتفاع دیوار Height می باشد .

Element-Family-Type-Instance

Wall-Basic Wall-Wall20cmHeblex-Height280cm

در جدول زیر جزئیات کامل المان های رویت را مشاهده می کنید .

دسته بندی المان ها در رویت Revit

دسته بندی المان ها در رویت Revit

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.