طراحی پوسته ساختمان به روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)

0 32

طراحی پوسته ساختمان به روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)

این‌ روش یکی‌ از چهار روش طراحی‌ تعیین‌شده در این‌ مبحـث‌ اسـت‌. کـاربرد ایـن‌ روش تنهـا در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ شرایط‌ تعیین‌شده در ١٩-٣-٢-١-١ مورد رعایت‌ قرار گرفته‌باشد. در حالتی‌ که‌ شرایط‌ لازم محقق‌ نشود، لازم خواهد بود طراحـی‌ سـاختمان بـه‌ روش نیـاز انـرژی‌ سـاختمان (فصل‌ ١٩-٧) یا روش کارایی‌ انرژی‌ ساختمان (فصل‌ ١٩-٨) صورت گیرد.

١٩-٦-١ اصول کلی‌

در صورت طراحی‌ ساختمان به‌روش موازنه‌ای‌ (کـارکردی‌)، تـأثیر متقابـل‌ عناصـر مختلـف‌ پوسـته‌ خارجی‌ ساختمان بر ضریب‌ انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار می‌گیرد. در نتیجه‌، ضعف‌ یکی‌ از عناصر ساختمانی‌ را می‌توان توسط‌ یک‌ یا چند عنصر ساختمانی‌ دیگر بـا مشخصـات برتـر جبـران نمود، تا ضریب‌ انتقال حرارت کل‌ یا بخشی‌ از ساختمان از ضریب‌ انتقال حرارت سـاختمان مرجـع‌ کمتر باشد. ولی‌ کماکان، همانند روش تجویزی‌، ارتقاء مشخصات حرارتی‌ سیسـتم‌هـای‌ تأسیسـات مکانیکی‌ و یا الکتریکی‌ امکان تخفیف‌ گرفتن‌ برای‌ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان (یا بـالعکس‌) را فـراهم‌ نمی‌سازد.

در عین‌ حال، در روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)، هماننـد روش تجـویزی‌، امکـان طراحـی‌ بخـش‌هـای‌ مختلف‌ (پوسته‌ خارجی‌ یـا معمـاری‌، تأسیسـات مکـانیکی‌ و الکتریکـی‌ و همچنـین‌ سیسـتم‌هـای‌ تجدیذیر)، به‌صورت مستقل‌، وجود دارد.

١٩-٦-٢ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان

برای‌ محاسبه‌ عایق‌کاری‌ حرارتی‌ ساختمانها به‌روش موازنه‌ای‌، ابتدا بایـد گـروه سـاختمان تعیـین‌ گردد. گروه ساختمان با توجه‌ به‌ عوامل‌ ویژه اصلی‌ (بخش‌ ١٩-٢-٢) و براساس جـدول منـدرج در پیوست‌ ٤ این‌ مبحث‌ تعیین‌ می‌گردد. پس‌ از آن، باید میزان عایق‌کاری‌ حرارتـی‌ سـاختمانهـا، بـا محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، و مقایسه‌ آن با حداکثر مقـدار مجـاز (ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجع‌) تعیین‌ شود.

در بندهای‌ ١٩-٦-٢-١ و ١٩-٦-٢-٢، روش محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ و ضـریب‌ انتقـال حرارت طـرح توضـیح‌ داده شـده اسـت‌. در شـکل‌ ١٩-٦- ١ نیـز نمـودار گردشـی‌ مراحـل‌ محاسـبات عایق‌کاری‌ حرارتی‌ پوسته‌ ساختمان در روش کارکردی‌ نشان داده شده است‌.

شکل‌ ١٩-٦- ١ نمودار گردشی‌ مراحل‌ روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)
شکل‌ ١٩-٦- ١ نمودار گردشی‌ مراحل‌ روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)

محاسبات باید برای‌ هر ساختمان منفرد و برای‌ هر واحد آپارتمانی‌ به‌ صورت مستقل‌ انجـام گـردد. در صورت یکسان بودن واحدهای‌ سـاختمان از نظـر مشخصـات حرارتـی‌، کـافی‌ اسـت‌ محاسـبات براساس بعضی‌ واحدهای‌ شاخص‌ صورت گیـرد. شـایان ذکـر اسـت‌ واحـدهای‌ یـک‌ سـاختمان در صورتی‌ یکسان تلقی‌ می‌شوند که‌ شرایط‌ زیر، به‌صورت هم‌زمان، تأمین‌ گردد:

 • ابعادی‌ تقریباً مشابه‌ (با تفاوت زیر ٥ درصد) داشته‌ باشند؛
 • مشخصات حرارتی‌ تمامی‌ عناصر پوسته‌ خارجی‌ واحدهای‌ ساختمان مشابه‌ باشد؛
 • جهت‌گیری‌ و موقعیت‌ جدارها، خصوصاً جدارهای‌ نورگذر، یکسان باشد؛
 • نوع سیستم‌ گرمایش‌، سرمایش‌ و تأمین‌ آب گرم در تمامی‌ واحدها مشابه‌ باشد؛
 • کاربری‌ واحدهای‌ ساختمان یکسان باشد.

طراحی‌ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان در صورتی‌ مورد قبول است‌ که‌ شرایط‌ زیر، بـه‌صـورت هـم‌زمـان، تأمین‌ گردند:

 • ضریب‌ انتقال حرارت طرح از ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کمتر باشد؛
 • مشخصــات جــدارهای‌ نورگــذر ( SHGC و TV/SHGC)، بــرای‌ تمــامی‌ جــدارهای‌ نورگــذر ساختمانهای‌ گروه ١، علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٣، بسـته‌ بـه‌ نیاز غالب‌ (گرمایی‌ یا سرمایی‌)، جهت‌ نما، و رده انرژی‌ ساختمان، باید شرایط‌ تعیـین‌شـده در جدول١٩-٥- ٢ را جوابگو باشند؛
 • مشخصــات جــدارهای‌ نورگــذر ( SHGC و TV/SHGC)، بــرای‌ تمــامی‌ جــدارهای‌ نورگــذر ساختمانهای‌ گروه ٢، علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٣، بسـته‌ بـه‌ نیاز غالب‌ (گرمایی‌ یا سرمایی‌)، جهت‌ نما، و رده انرژی‌ ساختمان، باید شرایط‌ تعیـین‌شـده در جدول ١٩-٥- ٧ را جوابگو باشند؛
 • مشخصــات جــدارهای‌ نورگــذر ( SHGC و TV/SHGC)، بــرای‌ تمــامی‌ جــدارهای‌ نورگــذر ساختمانهای‌ گروه ٣، علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٣، بسـته‌ بـه‌ نیاز غالب‌ (گرمایی‌ یا سرمایی‌)، جهت‌ نما، و رده انرژی‌ ساختمان، باید شرایط‌ تعیـین‌شـده در جدول ١٩-٥- ١٢ را جوابگو باشند.

در صورت بیشتر بودن ضریب‌ انتقال حرارت طرح از ضریب‌ انتقال حرارت مرجـع‌، بایـد بـا اصـلاح مشخصات حرارتی‌ و یا مقادیر اجزای‌ پوسته‌ خارجی‌، ضریب‌ انتقـال حـرارت طـرح را، تـا مقـداری‌ مساوی‌ یا کمتر از ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌، کاهش‌ داد.

١٩-٦-٢-١ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ) بر حسب‌ [W/K] برابر است‌ با حداکثر انتقال حـرارت مجاز از پوسته‌ خارجی‌ ساختمان، در شرایط‌ پایدار و به‌ ازای‌ یک‌ درجه‌ سلسیوس اختلاف دما بین‌ هوای‌ داخل‌ و خارج.

انتقال حرارت از جدارهای‌ مختلف‌ ساختمان مرجع‌ برابر است‌ با حاصل‌ضرب ضریب‌ انتقال حـرارت (سطحی‌) مرجع‌ عناصر مختلف‌ تشکیل‌دهنده پوسته‌ خارجی‌ در مساحت‌ آنها. در محاسبه‌ ضـریب‌ انتقال حرارت مرجع‌، انتقال حرارت از بامها، دیوارها، کف‌های‌ در تماس بـا هـوا یـا خـاك، درهـا و سطوح نورگذر ساختمان در نظر گرفته‌ می‌شود. این‌ جدارها ممکن‌ است‌ در تماس با فضای‌ خـارج، فضاهای‌ کنترل نشده یا خاك باشند.

برای‌ تعیین‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان، لازم است‌ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجـع‌ اجـزای‌ پوسته‌ خارجی‌، با در نظر گرفتن‌ گروه ساختمان (پیوست‌ ٤) و رتبه‌ ساختمان از جداول زیربندهای‌ ١٩-٦-٢-٢-٥ تا ١٩-٦-٢-٢-٧ استخراج گردد.

در ضمن‌، لازم است‌ مقادیر اجزای‌ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان (شامل‌ مساحت‌ خـالص‌ کـل‌ دیوارهـا، بام، کف‌ مجاور هوا، در، پنجره و سطوح مجاور فضاهای‌ کنترل نشده و محـیط‌ کـف‌ در تمـاس بـا خاك) با توجه‌ به‌ ابعاد داخلی‌ محاسبه‌ گردد. لازم به‌ ذکر است‌ در محاسبه‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجع‌، تنها پل‌ حرارتی‌ کف‌ در تماس با خاك در نظر گرفته‌ می‌شود.

پس‌ از طی‌ مراحل‌ بالا، ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ) از طریـق‌ رابطـه‌ زیـر محاسـبه‌ می‌گردد:

(١٩-٦- ١) Ĥ= (AW × ÛW) + (AR × ÛR) + (AF × ÛF) + (P × ÛP) +(AG × ÛG) + (AD × ÛD)

در این‌ رابطه‌ تعاریف‌ مقادیر فیزیکی‌ به‌ شرح زیر است‌:

–         AW       مساحت‌ کل‌ دیوارهای‌ مجاور فضای‌ خارج [m۲]
–         ÛW       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ دیوارها  [W/m۲K]
–         AR       مساحت‌ کل‌ بامهای‌ تخت‌ یا شیب‌دار مجاور فضای‌ خارج [m۲]
–         ÛR       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ بام تخت‌ یا شیب‌دار  [W/m۲K]
–         AF        مساحت‌ کل‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با هوای‌ خارج  [m۲]
–         ÛF        ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با هوا [W/m۲K]
–         P      محیط‌ کل‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با خاك، مجاور فضای‌ خارج [m]
–         ÛP        ضریب‌ انتقال حرارت خطی‌ مرجع‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با خاك [W/mK]
–         AG       مساحت‌ کل‌ جدارهای‌ نورگذر مجاور خارج (سطوح شیشه‌ و قاب) [m۲]
–         ÛG       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ جدارهای‌ نورگذر با قابهای‌ آنها [W/m۲K]
–         AD       مساحت‌ کل‌ درهای‌ مجاور فضای‌ خارج [m۲]
–         ÛD       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ درها [W/m۲K]
–         AWB     مساحت‌ کل‌ سطوح در تماس با فضای‌ کنترل نشده [m۲]
–         ÛWB     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ جدارهای‌ در تماس با فضای‌ کنترل نشده  [W/m۲K]

توضیحات:

١- سطوح تمام جدارهای‌ ساختمانی‌ (AWB ، AD ، AF ، AR ، AW ) و محیط‌ کف‌ زیرین‌ در تماس بـا خاك (P) از طرف داخل‌ ساختمان محاسبه‌ می‌شوند.

٢- تمام ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ در زیربندهای‌ ١٩-٦-٢-٢-٥ تـا ١٩-٦-٢-٢-٧ ارائه‌ شده است‌.

٣- منظور از «جدار مجاور فضای‌ خارج» جداری‌ است‌ که‌ بین‌ یـک‌ فضـای‌ کنترل شده و فضـای‌ خارج قرار گرفته‌ باشد. همچنین‌ منظور از «جدار مجاور فضای‌ کنترل نشده» جداری‌ است‌ که‌ بین‌ فضای‌ کنترل شده و فضای‌ کنترل نشده قرار گرفته‌باشد (ر.ك. به‌ پیوست‌ ٦). در محاسـبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌، سطوح جدارهای‌ بین‌ فضای‌ کنترل نشده و فضای‌ خارج در نظـر گرفته‌ نمی‌شود.

٤- ضریب‌ انتقال حرارت ÛWB جدارهای‌ در تماس با فضاهای‌ کنترل نشده برابـر اسـت‌ بـا حاصـل‌ ضرب ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ارائه‌شده در جداول ایـن‌ فصـل‌ در ضـریب‌ کـاهش‌ انتقـال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده که‌ برای‌ ساختمان طرح محاسبه‌ می‌شود.

١٩-٦-٢-٢ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح

ضریب‌ انتقال حرارت طرح مجموع انتقال حرارت از جدارهای‌ مختلـف‌ پوسـته‌ خـارجی‌ سـاختمان طراحی‌شده، به‌ ازای‌ یک‌ درجه‌ سلسیوس اختلاف دما بین‌ فضای‌ داخل‌ و خارج، در شـرایط‌ پایـدار است‌.

در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، طراح می‌تواند یکـی‌ از روشهـای‌ (الـف‌) یـا (ب) را، بـرای‌ محاسبه‌ یا تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌ بر روی‌ ضریب‌ انتقال حرارت ساختمان، در نظر بگیرد.

١٩-٦-٢-٢-١ محاسبه‌ یا تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌

الف‌) روش دقیق‌ محاسبه‌ پل‌های‌ حرارتی‌ برای‌ تعیین‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح

در این‌ روش، محاسبه‌ پل‌های‌ حرارتی‌ (نظیر پل‌های‌ حرارتی‌ در محل‌ تقاطع‌ دیوارهای‌ خـارجی‌ بـا کف‌ها و تیغه‌های‌ داخلی‌) با استفاده از داده های‌ ارائه‌شده در پیوست‌ ١١ این‌ مبحث‌ انجام می‌شود.

در این‌ صورت، برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ لازم است‌ مقادیر ارائه‌ شده برای‌ ضـریب‌ انتقال حرارت را، با رعایت‌ اصول زیر، از جداول استخراج شوند:

 • دیوار با فرض عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج
 • بام یا سقف‌ با فرض عایق‌کاری‌ از خارج (در تقاطع‌ با دیوار با عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج)
 • کف‌ روی‌ هوا با فرض عایق‌کاری‌ از خارج (در تقاطع‌ با دیوار با عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج)
 • کف‌ مجاور خاك مطابق‌ ضوابط‌ این‌ بخش‌

ب) روش ساده سازی‌ شده تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌

در این‌ روش، تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌ به‌ روش ساده سازی‌ شده، بـدون محاسـبه‌ ضـرایب‌ انتقـال حرارت خطی‌ (تقاطع‌ دیوارهای‌ خارجی‌ با کف‌ها و تیغه‌های‌ داخلی‌) انجام می‌گردد. در این‌ صورت، برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان، لازم است‌ مقادیر ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ ارائه‌ شده در جدول ١٩-٦- ١ الی‌ جدول ١٩-٦-٩ منطبـق‌ بـا جزییـات اجرایـی‌ ساختمان طرح و بسته‌ به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عـایق‌کـاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان استخراج شوند.

تعیین‌ ضریب‌ انتقال حرارت (سطحی‌) طرح، با محاسبه‌ یا استخراج ضرایب‌ انتقال حرارت سـطحی‌ تمامی‌ اجزای‌ پوسته‌ خارجی‌ صورت می‌گیرد.

طراحی پوسته ساختمان به روش تجویزی مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

١٩-٦-٢-٢-٢ ضریب‌ انتقال حرارت (سطحی‌) جدارها

ضریب‌ انتقال حرارت (سطحی‌) جدارهای‌ کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب‌ هـدایت‌ حـرارت مصالح‌ متداول (پیوست‌ ٧) و مقاومت‌های‌ حرارتی‌ قطعات ساختمانی‌، لایه‌های‌ هوا و سطوح داخلی‌ و خارجی‌ پوسته‌ خارجی‌ (پیوست‌ ٨) محاسبه‌ گردد. لازم است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت بازشـوها و جدارهای‌ نورگذر پوسته‌ خارجی‌ ساختمان نیز براساس جداول پیوست‌ ٩ این‌ مبحث‌ تعیین‌ گردد.

در صورتی‌ که‌ جدارهای‌ تشکیل‌دهنده پوسته‌ خارجی‌ دارای‌ قطعاتی‌ باشند که‌ در تولیـد یـا نصـب‌ مورد نیاز هستند و باعث‌ ایجاد پل‌ حرارتی‌ می‌شوند، لازم است‌ ضریب‌ انتقـال حـرارت طـرح بـا در نظر گرفتن‌ اثر حرارتی‌ این‌ قطعات محاسبه‌ یا تعیین‌ شود.

در صورتی‌ که‌ مقادیر مربوط به‌ بعضی‌ مصالح‌، یا اجزای‌ خاص، در پیوست‌های‌ مذکور نیامده باشد و یا سازنده ای‌ مدعی‌ باشد که‌ محصولاتی‌ با مشخصات حرارتی‌ بهتر از مقادیر مندرج در منابع‌ معتبـر عرضه‌ کرده است‌، لازم است‌ گواهی‌ فنی‌ معتبر محصول مورد نظر ضمیمه‌ مدارك گردد.

گواهی‌ فنی‌ باید حاوی‌ داده ها و مقادیر مربوط به‌ ضرایب‌ هدایت‌ حرارت یـا مقاومـت‌هـای‌ حرارتـی‌ محصول، ضخامت‌های‌ مورد استفاده در طراحی‌ ساختمان، اصول فنـی‌ نصـب‌ (اجـرا)، و همچنـین‌ دیگر مشخصات فنی‌ مورد نیاز برای‌ ارزیابی‌ همه‌جانبه‌ محصول باشد. مقادیر ارائـه‌شـده در گـواهی‌ فنی‌، تا زمان اعتبار آن، ملاك طراحی‌ و محاسبات است‌.

برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طـرح، بایـد مقـادیر تمـام اجـزای‌ پوسـته‌ خـارجی‌، کـه‌ دارای‌ مشخصات حرارتی‌ متفاوتی‌ هسـتند یـا در مجـاورت فضـاهای‌ متفـاوتی‌ از نظـر کنتـرل دمـا قـرار گرفته‌اند، به‌ صورت جداگانه‌ محاسبه‌ گردد. این‌ مقادیر شامل‌ مساحت‌ خالص‌ انواع دیوارها، بـام هـا، کف‌های‌ مجاور هوا، درها و پنجره هاست‌، که‌ در مجاورت فضای‌ خارج، یا فضاهای‌ کنترل نشده، قرار گرفته‌اند. در محاسبه‌ این‌ سطوح، باید ابعاد داخلی‌ فضاها ملاك قرار گیرد.

١٩-٦-٢-٢-٣ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده

محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طـرح، نیازمنـد محاسـبه‌ ضـریب‌ کـاهش‌ انتقـال حـرارت فضـاهای‌ کنترل نشدة ساختمان است‌. برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده، بایـد از روش ارائه‌ شده در پیوست‌ ٦ استفاده شود.

١٩-٦-٢-٢-٤ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح (H)

پس‌ از مراحل‌ فوق، باید ضریب‌ انتقال حرارت طرح (H) بـا محاسـبه‌ مجمـوع حاصـل‌ضـربهـای‌ مساحت‌ اجزای‌ مختلف‌ پوسته‌ در ضریب‌ انتقال حرارت و ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت متنـاظر هـر کدام از آنها، و همچنین‌ مجموع حاصل‌ضربهای‌ محیط‌ پل‌های‌ حرارتی‌ در ضریب‌ انتقال حرارت خطی‌ (در صورت استفاده از راه حل‌ الف‌) و ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت متنـاظر بـا آنهـا تعیـین‌ گردد، که‌ در رابطه‌ زیر بیان شده است‌:

(۲-۶-۱۹)

در این‌ رابطه‌ تعاریف‌ مقادیر فیزیکی‌ به‌ شرح زیر است‌:

–         Awi     مساحت‌ خالص‌ هر یک‌ از انواع دیوارهای‌ مجاور خارج یا فضای‌ کنترل نشده [m۲]
–         Uwi    ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با هر کدام از انواع دیوارها  [W/m۲K]
–         ARi     مساحت‌ خالص‌ هرکدام از انواع بام تخت‌ یا شیب‌دار مجاور خارج یا فضای‌  [m۲]
–         URi     ضریب‌ انتقال سطحی‌ حرارت متناظر با انواع بام تخت‌ یا شیب‌دار [W/m۲K]
–         AFi     مساحت‌ خالص‌ هر کدام از انواع کف‌ زیرین‌ در تماس با هوای‌ خارج یا  [m۲]
–         UFi     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با انواع کف‌ زیرین‌ در تماس با هوا [W/m۲K]
–         AGi     مساحت‌ خالص‌ انواع جدارهای‌ نورگذر و قاب آنها، مجاور خارج یا [m۲]
–         UGi     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با انواع جدارهای‌ نورگذر [W/m۲K]
–         ADi     مساحت‌ خالص‌ هر کدام از انواع درهای‌ خارجی‌ یا مجاور فضای‌ کنترل نشده  [m۲]
–         UDi     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با انواع درهای‌ خارجی‌ [W/m۲K]
–         Pi       محیط‌ انواع کف‌ در تماس با خاك و پل‌های‌ حرارتی‌ [m]
–         Ψi  ضریب انتقال حرارت خطی متناظر با انواع کف در تماس با خاک و پل های حرارتی [W/mK]
–           ضریب کاهش انتقال حرارت هر جدار

توضیحات:

 • منظور از «جدار مجاور فضای‌ خارج» جداری‌ است‌ که‌ بین‌ یک‌ فضای‌ کنترل شده و فضـای‌ خـارج قرار گرفته‌ باشد. همچنین‌ منظور از «جدار مجاور فضای‌ کنترل نشده» جداری‌ است‌ کـه‌ بـین‌ فضای‌ کنترل شده و فضای‌ کنترل نشده قرار گرفته‌باشد (ر.ك. بـه‌ پیوسـت‌ ٦). در رابطـه‌ بـالا، سطوح جدارها و پل‌های‌ حرارتی‌ بین‌ فضاهای‌ کنترل نشده و فضـای‌ خـارج در نظـر گرفتـه‌ نمی‌شود.
 • در صورت استفاده از راه حل‌ ب، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، تنها انتقال حرارت خطی‌ کف‌ در تماس با خاك در نظر گرفته‌ می‌شود.

١٩-٦-٢-٢-٥ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ برای‌ ساختمان گروه یک‌

الف‌- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار – ساختمان گروه ١

\hat{H}

در مورد تمامی‌ دیوارهای‌ ساختمانهای‌ گروه ١، لازم است‌ علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شـده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان ()، مطابق‌ اصول ارائـه‌ شـده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائه‌شده در جدول ١٩-٦- ١ برای‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ دیـوار (ÛW)مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛW) به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن
EC ۰/۷۳۰ ۰/۴۰۵ ۰/۴۰۵ ۰/۴۴۰ ۰/۸۲۰
+EC ۰/۵۳۵ ۰/۲۸۸ ۰/۲۸۸ ۰/۳۱۵ ۰/۶۱۷
++EC ۰/۳۸۹ غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز ۰/۴۵۰

ب- مشخصات حرارتی‌-نوری‌ مرجع‌ برای‌ جدارهای‌ نورگذر – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ جدارهای‌ نورگذر ساختمانهـای‌ گـروه ١، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصــول ارائــه‌ شــده در بنــد ١٩-٦-٢-١، مقــادیر ارائــه‌شــده در جــدول ١٩-٥- ٢ و زیربنــد ١٩-٥-٢-١-٢-ب برای‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛG) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

در ضمن‌، لازم است‌ محدودیت‌های‌ تعیین‌شده در جدول١٩-٥- ٢، در خصوص دیگـر پارامترهـای‌ حرارتی‌-نوری‌ (ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ و ضریب‌ عبور نور مرئی‌) جدارهای‌ نورگـذر رعایـت‌ گردد.

پ- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ بامها یا سقف‌های‌ ساختمانهـای‌ گـروه ١، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٢ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ (ÛR) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛR) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC ۰/۴۱۰ ۰/۳۱۸ ۰/۲۹۱ ۰/۴۱۰ ۰/۸۴۷
+EC ۰/۲۹۰ ۰/۲۲۵ ۰/۲۰۶ ۰/۲۹۰ ۰/۶۳۳
++EC ۰/۲۱۱ غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز ۰/۴۵۸

ت- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوا – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ کف‌های‌ مجاور هوای‌ ساختمانهای‌ گروه ١، لازم است‌ علاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٣ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ کف‌ (ÛF) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛF) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی کف  مجاور فضای خارج کف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC ۰/۴۱۳ ۰/۲۹۲ ۰/۲۶۹ ۰/۳۹۷ ۰/۸۰۶
+EC ۰/۳۰۱ ۰/۲۰۷ ۰/۱۹۲ ۰/۲۸۴ ۰/۶۱۰
++EC ۰/۲۱۶ غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز ۰/۴۶۷

ث – ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك – ساختمان گروه ١

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك: ۱/۴۰ [W/ m.K]

١٩-٦-٢-٢-٦ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ برای‌ ساختمان گروه دو

الف‌- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ دیوارهای‌ ساختمانهای‌ گروه ٢، لازم است‌ علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شـده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ)، مطابق‌ اصول ارائـه‌ شـده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائه‌شده در جدول ١٩-٦- ٤ برای‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ دیـوار (ÛW) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛW) به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن
EC ۰/۹۳۵ ۰/۵۹۹ ۰/۵۹۹ ۰/۶۳۷ ۰/۹۸۰
+EC ۰/۶۸۰ ۰/۴۴۱ ۰/۴۴۱ ۰/۴۶۱ ۰/۷۵۸
++EC ۰/۵۰۸ غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز ۰/۵۴۹

ب- مشخصات حرارتی‌-نوری‌ مرجع‌ برای‌ جدارهای‌ نورگذر – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ جدارهای‌ نورگذر ساختمانهـای‌ گـروه ٢، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصــول ارائــه‌ شــده در بنــد ١٩-٦-٢-١، مقــادیر ارائــه‌شــده در جــدول ١٩-٥- ٧ و زیربنــد ١٩-٥-٢-١-٣-ب برای‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛG) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

درضمن‌، لازم است‌ محدودیت‌های‌ تعیین‌شده در جدول ١٩-٥- ٧، در خصوص دیگـر پارامترهـای‌ حرارتی‌-نوری‌ (ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ و ضریب‌ عبور نور مرئی‌) جدارهای‌ نورگـذر رعایـت‌ گردد.

پ- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ بامها یا سقف‌های‌ ساختمانهـای‌ گـروه ٢، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٥ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ (ÛR) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛR) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC ۰/۵۱۵ ۰/۴۲۷ ۰/۳۹۴ ۰/۵۱۵ ۱/۰۲۰
+EC ۰/۳۶۵ ۰/۳۰۹ ۰/۲۸۲ ۰/۳۶۵ ۰/۷۸۱
++EC ۰/۲۶۷ ۰/۲۲۰ ۰/۲۰۲ ۰/۲۶۷ ۰/۵۶۲

ت- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوا – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ کف‌های‌ مجاور هوای‌ ساختمانهای‌ گروه ٢، لازم است‌ علاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقـادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٦ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ کف‌ (ÛF) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛF) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی کف  مجاور فضای خارج کف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC ۰/۵۴۹ ۰/۳۹۷ ۰/۳۶۸ ۰/۵۲۱ ۰/۹۶۲
+EC ۰/۳۹۶ ۰/۲۸۴ ۰/۲۶۹ ۰/۳۸۲ ۰/۷۴۶
++EC ۰/۲۹۲ ۰/۲۰۷ ۰/۱۹۲ ۰/۲۷۶ ۰/۵۷۵

ث- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك – ساختمان گروه ٢

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك:  [W/ m.K]

١٩-٦-٢-٢-٧ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ برای‌ ساختمان گروه سه‌

الف‌- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ دیوارهای‌ ساختمانهای‌ گروه ٣، لازم است‌ علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شـده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ)، مطابق‌ اصول ارائـه‌ شـده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائه‌شده در جدول ١٩-٦- ٧ برای‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ دیـوار (ÛW) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛW) به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن
EC ۱/۰۳۱ ۰/۷۳۰ ۰/۷۳۰ ۰/۷۸۷ ۱/۰۸۷
+EC ۰/۷۸۷ ۰/۵۳۵ ۰/۵۳۵ ۰/۵۶۵ ۰/۸۲۰
++EC ۰/۵۶۵ ۰/۳۸۹ ۰/۳۸۹ ۰/۴۲۲ ۰/۶۱۷

ب- مشخصات حرارتی‌-نوری‌ مرجع‌ برای‌ جدارهای‌ نورگذر – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ جدارهای‌ نورگذر ساختمانهـای‌ گـروه ٣، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصــول ارائــه‌ شــده در بنــد ١٩-٦-٢-١، مقــادیر ارائــه‌شــده در جــدول ١٩-٥- ١٢ و زیربنــد ١٩-٥-٢-١-٤-ب برای‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛG) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

در ضمن‌، لازم است‌ محدودیت‌های‌ تعیین‌شده در جدول ١٩-٥- ١٢، در خصوص دیگر پارامترهای‌ حرارتی‌-نوری‌ (ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ و ضریب‌ عبور نور مرئی‌) جدارهای‌ نورگـذر رعایـت‌ گردد.

پ- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ بام ها یا سقف‌های‌ ساختمانهـای‌ گـروه ٣، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٨ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ (ÛR) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛR) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC ۰/۵۷۵ ۰/۴۹۰ ۰/۴۶۷ ۰/۵۷۵ ۱/۱۳۶
+EC ۰/۴۱۰ ۰/۳۵۲ ۰/۳۲۹ ۰/۴۱۰ ۰/۸۴۷
++EC ۰/۲۹۹ ۰/۲۵۴ ۰/۲۴۲ ۰/۲۹۹ ۰/۶۳۳

ت- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوا – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ کف‌های‌ مجاور هوای‌ ساختمانهای‌ گروه ٣، لازم است‌ علاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.