پلاگین ElumTools 2018 برای رویت

0 28

پلاگین ElumTools 2018 برای رویت

امروز به معرفی پلاگین جدید در نرم افزار رویت برای نحلیل روشنایی می پردازیم.

ElumTools اولین پلاگین تحلیل کامل روشنایی برای Autodesk Revit  است . ElumTools میتواند  محاسبات روشنایی را به صورت نقطه به نقطه در هر سطح کار براساس هندسه و خواص مواد و انواع روشنایی انجام دهد.در این پلاگین صحنه پویایی را مشاهده می کنید که طول فرایند محاسبه حرکت دقیق روشنایی صحنه را نشان می دهد که تمام آمار های آن در نرم افزار Revit  در دسترس است. این پلاگین در Revit Architecture یا Mep  عمل می کند.

 

 

What is ElumTools™?

ElumTools is the first fully integrated lighting calculation add-in for Autodesk® Revit®. ElumTools is designed to calculate point-by-point illuminance on any workplane or surface utilizing lighting fixture families and surface geometry already present in the Revit model. ElumTools runs completely inside of Revit with its own ribbon toolbar to provide quick access to analysis tools for any Revit Room or Space. An interactive Radiosity-based visualization is a by-product of the calculation process to aid designers in understanding the interaction of light and surface.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.