آرشیو ماهانه

ژانویه 2017

مسیر حرکت خورشید در نرم افزار دیزاین بیلدر

مسیر حرکت خورشید در نرم افزار دیزاین بیلدر یکی از قابلیت های نرم افزار دیزاین بیلدر تعریف مسیر حرکت خورشید است. که در  ادامه می تونید فیلم مرتبط به مسیر حرکت خورشید در  دیزاین بیلدر را  مشاهده کند.