مرور برچسب

انرژي تابشي

تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي

تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي در شرايط اقليمي كرج مقاله امروز با عنوانش تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي در شرايط اقليمي كرج  نوشته الهه بهرامي ، كمال عباسپور ثاني  که در ادامه میتونید چکیده مقاله رو مطالعه کنید. …