مرور برچسب

مسیر خورشید، دیزاین بیلدر،آموزش دیزاین بیلدر

مسیر حرکت خورشید در نرم افزار دیزاین بیلدر

مسیر حرکت خورشید در نرم افزار دیزاین بیلدر یکی از قابلیت های نرم افزار دیزاین بیلدر تعریف مسیر حرکت خورشید است. که در  ادامه می تونید فیلم مرتبط به مسیر حرکت خورشید در  دیزاین بیلدر را  مشاهده کند.